Valginformation

Her finder du generelle oplysninger om valget 21. november.
Mor og barn stemmer til valg

Her kan du se resultaterne fra valget: Byrådsvalget og Regionsrådsvalget.

I folde-ud-boksene herunder finder du forskellige informationer om valget.

Fold alle ud

Stemmeret

For at kunne stemme til byråds- og regionsrådsvalget skal du:

Være fyldt 18 år, have fast bopæl i Silkeborg Kommune og derudover enten:

    • være dansk statsborger 
    • være statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union 
    • være statsborger i Island eller Norge eller 
    • uden afbrydelse have haft fast bopæl i riget i de sidste tre år før valgdagen. Dette gælder dog ikke, hvis du opholder dig i Danmark på tålt ophold, er udvist eller er kommet direkte fra udlandet til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner.

Læs mere om stemmeret på Borger.dk

Brevstemmer og blanketter

Har du brug for at brevstemme?
Du har mulighed for at stemme pr. brev fra og med tirsdag 10. oktober til og med fredag 17. november 2017. Du kan stemme i en hvilken som helst kommune i hele landet – uanset hvor du bor.

I Silkeborg Kommune kan du brevstemme ved at møde op på Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14.

Borgerservice vil have ekstra åbent for brevstemmeafgivning lørdagene 4. og 11. november 2017 fra kl. 9.30-13.30, torsdag 9. november 2017 til kl. 20 og fredag 17. november fra kl. 9-16. 

Du skal medbringe legitimation - f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas, og du skal oplyse din fødselsdato.


Et af stemmerummene er forsynet med en meget stærk lup. Der vil endvidere være adgang til brug af hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

 

Endvidere vil der på selve afstemningsdagen 21. november 2017 være adgang til en meget stærk lup på alle afstemningsstederne, og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere. 

 

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning om brevstemmeafgivning.


Har du brug for at brevstemme i hjemmet?
Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem og stemme 21. november 2017, kan du brevstemme i dit eget hjem.

Du skal søge om at stemme i dit eget hjem. Det gør du ved at udfylde og aflevere en særlig blanket til Borgerservice.

Bor du på plejehjem, skal du ikke søge om at få lov at stemme i dit eget hjem, idet dit plejehjem automatisk får besøg af brevstemmemodtagere. Plejepersonalet kan oplyse, hvornår dit plejehjem får besøg.

Blanketten kan du udfylde eller udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. 

Det er først fra og med 24. oktober 2017 at du kan sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg.  Blanketten skal afleveres senest torsdag 9. november 2017 kl. 18.00. Borgerservice har denne dag åbent til kl. 18.00.

Kandidatlister, herunder kandidaternes navne, samt anmeldte valgforbund og listeforbund foreligger først efter 9. oktober 2017.

Der gøres opmærksom på, at der på afstemningsdagen 21. november 2017 vil være adgang til en meget stærk lup på alle afstemningsstederne, og i Vestergadehallen i Silkeborg vil der også være adgang til hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

Læs mere om at brevstemme på Borger.dk  

Se Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside om brevstemmeafgivning

Afstemningssteder

Afstemningsstedet vil fremgå af det valgkort, der bliver udsendt til samtlige vælgere.

I Silkeborg Kommune er der følgende afstemningssteder: 

Ans: Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30

Balle: Balleskolen, Balle Kirkevej 120

Bryrup: Bryrup Skole, Skolevej 14

Buskelundskolen: Buskelundhallen, Buskelundtoften 3

Funder: Funderhallen, Funder Skolevej 3

Fårvang: Skovhuset, Hedevej 1

Gjern: Gjern Kultur- og Idrætscenter, Skovvejen 6

Gjessø: Gjessø Skole, Brandevej 6

Grauballe: Den gamle Grauballe Hal, Grønbækvej 22 

Gødvad: Gødvadhallen, Arendalsvej 91

Hjøllund: Hjøllund Hallen, Vejlevej 15

JYSK arena: JYSK arena, hal A, Ansvej 114

Kjellerup: Kjellerup-Hallen, Tinghusvej 12

Kragelund: Kragelund skole, Frederiksdalvej 9A

Langsøskolen: Langsøhallen, Hejrevej 25

Lemming: Lemming Forsamlingshus, Lemming Skolevej 10 B

Linå: Linå Forsamlingshus, Linå Bygade 5

Lysbro: Lysbro Uddannelsescenter, Lysbrohøjen 14

Nordre: Tidl. Nordre Skole, Idrætssalen, Nylandsvej 16

Resenbro: Resenbrohallen, Skellerupvej 16

Sejling: Sejling Forsamlingshus, Ebstrupvej 6

Sejs: Multihuset, Julsøvej 126

Sjørslev: Sjørslev Sognegård, Sognegårdsvej 41

Sorring: Sorring Forsamlingshus, Hovedgaden 21

Them: Toftebjerg - Them Bibliotek & Medborgerhus, Røllikevej 3

Thorning: Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35

Vestergadehallen: Vestergadehallen, Vestergade 76

Vinderslev: Vinderslev Forsamlingshus, Vinderslevvej 30

Virklund: Virklund Fritidscenter, hal 2, Paradisvænget 1 A

Voel: Voel Forsamlingshus, Sorringvej 26

I Vestergadehallen i Silkeborg er der adgang til brug af hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere. 

Såfremt du vurderer, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har brug for et mere tilgængeligt afstemningssted end det, du er tilknyttet, har du mulighed for at søge om at blive overført til et andet afstemningssted.  Læs mere i boksen om "Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed". 

Mulighed for ændret afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Som udgangspunkt er der på alle afstemningssteder mulighed for alle borgere, dvs. også kørestolsbrugere at komme i stemmelokalet.

På nær i Hjøllund Hallen er der alle steder opsat handicapvenlige stemmebokse, som er tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.

 

Hvis du – mod forventning – ikke mener, at du på grund af dit handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at benytte det afstemningssted, som du er tilknyttet, kan du via en særlig blanket søge om at blive overført til et andet afstemningssted, som er mere tilgængeligt.

 

Der gøres opmærksom på, at i Vestergadehallen i Silkeborg vil der være adgang til brug af hæve-/sænkebord for f.eks. kørestolsbrugere.

 

Blanketten kan du udskrive her, eller du kan få den ved henvendelse til Borgerservice, tlf. 89 70 20 03. Du skal sende eller aflevere den udfyldte blanket til Borgerservice, Søvej 1, Silkeborg, så de har den senest mandag 13. november 2017 kl. 12.00. Blanketten kan tidligst indgives 24. oktober 2017. 

Valgkort

Valgkort udsendes efter 14. november 2017 til alle vælgere, der har stemmeret ved byråds- og regionsrådsvalget tirsdag 21. november 2017.

Hvis du har stemmeret og ikke har modtaget dit valgkort senest torsdag 16. november 2017, skal du henvende dig i Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg.

Åbningstiderne er:
Mandag-tirsdag fra kl. 10-15, onsdag lukket, torsdag fra kl. 10-17 og fredag fra kl. 10-14
eller på tlf. 89 70 20 03.

Mener du, at der er fejl på valgkortet, skal du også kontakte Borgerservice, så fejlen kan blive rettet.

Valgkortet skal indeholde oplysninger om dit navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed, dato for valget samt det tidsrum, hvor afstemningen finder sted.

Du skal medbringe valgkortet, når du på valgdagen møder op for at stemme.

Hvis du ikke har valgkortet med, skal du vise legitimation – f.eks. sundhedskort (sygesikringsbevis), kørekort eller pas. Du skal oplyse din fødselsdato.

Læs mere om valgkort på Borger.dk

Hjælp til at stemme

Har du behov for hjælp til at stemme?

Du kan få hjælp til at stemme, hvis du på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge dig ind i stemmelokalet eller stemmerummet.

Hjælp kan ydes ved personlig bistand og ved brug af hjælpemidler, der stilles til rådighed ved stemmeafgivningen. Du kan også få hjælp, hvis du sidder i en bil parkeret ved afstemningsstedet.

 

Hjælpen kan ydes af to valgstyrere eller tilforordnede vælgere. Du kan dog forlange, at en af hjælperne skal være en person, som du selv har valgt. Endelig kan du forlange, at hjælpen kun ydes af en person, som du selv har valgt. I sidste tilfælde skal to betingelser være opfyldt: Du skal udtrykkeligt og utvetydigt give besked om, at du ønsker hjælp og ønsket skal være begrundet i en ”umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse”.

 

Du kan kun få hjælp til at afkrydse selve stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, utvetydigt kan tilkendegive, hvordan du ønsker at stemme.

 

Hvis du ønsker hjælp, skal du give besked til valgstyrerne på afstemningsstedet.

Valgbestyrelse

Ved byråds- og regionsrådsvalget sørger byrådet for en række opgaver. Der er også en særlig valgbestyrelse, som bl.a. skal tage sig af følgende opgaver: 

  • Modtage og godkende kandidatlister og anmeldelser af liste- og valgforbund
  • Sørge for trykning af stemmesedler og opslag
  • Modtage indberetning på valgaftenen fra de enkelte afstemningssteder
  • Foretage fintælling senest dagen efter valgdagen
  • Underrette kandidaterne om udfaldet af valget

Valgbestyrelsen i Silkeborg Kommune består af:

Borgmester Steen Vindum, formand
Suppleant: Teresa Jørgensen

Frank Borch-Olsen, næstfomand
Suppleant: Mia Schmidt

Rune Dreier Kristensen
Suppleant: Erling Prang

Harry E. Madsen 
Suppleant: Leif Lund

Søren Kristensen
Suppleant: Ivan Greve 

Læs mere om valgbestyrelse på Borger.dk

For kandidater

Her kan du læse om, hvad der skal til for at stille op som kandidat til byråds- og regionsrådsvalget 

Kandidatlister

Kandidatlister, der ved sidste byrådsvalg opnåede repræsentation i byrådet, og som fortsat er repræsenterede, kan blive fritaget for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. Disse kandidatlister kan indleveres fra tirsdag 5. september 2017 og skal senest indleveres tirsdag 19. september 2017 kl. 12.00.

 

Kandidatlister, der ikke er fritaget for krav om indsamling af mindst 25 og højst 50 stillere, kan indleveres fra tirsdag 19. september 2017 og skal senest indleveres tirsdag 3. oktober 2017 kl. 12.00.

 

Alle kandidatlister til byrådsvalget skal indleveres til formanden for valgbestyrelsen v/Organisation og Personale, Jurateam, Søvej 3, 8600 Silkeborg, mail anja.berthelsen@silkeborg.dk, tlf. 89 70 12 71.

  

Valgforbund og listeforbund

Kandidatlister kan indgå i valgforbund og/eller listeforbund. Anmeldelse af valgforbund og/eller listeforbund skal også indleveres til formanden for valgbestyrelsen v/Organisation og Personale senest mandag 9. oktober 2017 kl. 12.00.

 

Blanketter

Blanketter til kandidatlister samt anmeldelse af valgforbund og listeforbund fås hos Organisation og Personale, Jurateam, Søvej 3, Silkeborg.

Valgplakater

Generelle bestemmelser
Bestemmelserne om ophængning af valgplakater findes i Lov om offentlige veje m.v. 

Valgplakater må tidligst hænges op på offentlige og private fællesveje kl. 12.00 lørdag 28. oktober 2017. Plakaterne skal være taget ned senest 29. november 2017.

Valgplakaterne skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den person eller den kandidatliste, der har iværksat ophængningen.  

Læs mere om reglerne her:
Illustration af regler
Valgplakater på vejareal
Vejledning om opsætning 

Ved spørgsmål kan du kontakte:
Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og Trafik, Birte D. Kristiansen, tlf. 89 70 15 26.  

Uddybende præcision af reglerne på forskellige områder for valgreklamer i form af plakater, bannere og anden skiltning

Vejarealer

Det største og vigtigste regelsæt gælder for vejarealer. Og her tænkes både statsveje, kommuneveje og private fælles, og vejarealerne er arealerne som de fremgår af matrikelkortet. Og måske i praksis også de helt nære naboarealer. Her ophænges langt de fleste valgplakater, og her har Vejdirektoratet i september 2017 udsendt en tydelig og præcis vejledning. Denne vejledning kan ses via linket øverst.

Indenfor disse arealer gælder der præcise tidsfrister for, hvornår plakaterne må sættes op (lørdag den 28. oktober kl. 12) og hvornår plakaterne skal være taget ned (onsdag den 29. november kl. 24). Der fremgår også meget tydeligt, at man eksempelvis ikke må sætte plakater op i rundkørsler af hensyn til trafiksikkerheden.
 

Private arealer i det åbne land

På private arealer og bygninger i det åbne land gælder der andre regler, nemlig reglerne i naturbeskyttelseslovens § 21.

Her er valgplakater undtaget fra det generelle forbud mod skiltning, så ifølge naturbeskyttelsesloven er det lovligt at opsætte plakater "i forbindelse med et valg". Loven angiver således, at der er grænser for, hvor længe en valgplakat kan være sat op, men der er ikke, som i vejloven fastsat præcise tidsrammer. Silkeborg Kommune fastsætter, at al valgreklame i det åbne land i forbindelse med kommunalvalget skal være fjernet senest onsdag den 29. november 2017 kl. 24. Det er samme tidspunkt, som gælder for vejarealer.

 

Private bygninger og grunde i byer og byzone

På private bygninger og grunde i byzone kræver det som udgangspunkt ikke tilladelse at opsætte valgreklamer, da opsætningen er midlertidig. Det forudsætter naturligvis ejerens accept.

Der kan imidlertid være helt konkrete forhold vedrørende trafiksikkerhed, skilte- eller facaderegulativ eller lokalplan, og derfor tilbyder Plan og Byg en forhåndsvurdering af den påtænkte skiltning.

Hvis man ønsker denne forhåndsgodkendelse, er man velkommen til at kontakte byggesagsbehandler Kim Sund Ingerslev på tlf. 89 70 14 47 eller på mail: KimSund.Ingerslev@silkeborg.dk

Selv om der ikke gælder præcise tidsterminer for private bygninger og grunde i byzone henstilles det, at al valgreklame er fjernet senest onsdag den 29. november 2017 kl. 24. Det er samme tidspunkt som gælder for vejarealer.

 

Valgplakater m.m. ved valgstederne

Endelig er det ikke tilladt at opsætte valgplakater, uddele propagandamateriale eller på anden måde udøve egentlig valgagitation i valglokaler eller de umiddelbare adgangsveje hertil. Det er valgstyrerne på valgstedet som vurderer om dette forbud er overtrådt.  

Sidst opdateret